* ડિસક્લેમર - આ પોર્ટલ સૂક્ષ્મ સિંચાઈ પદ્ધતિ વસાવવાની ઇચ્છા ધરાવતા ખેડૂતોની પૂર્વ નોંધણી માટે જ છે. પૂર્વ નોંધણી બાદ ખેડૂતે, જીજીઆરસી માન્ય પોતાની પસંદગીના સપ્લાયર કંપની પાસેથી સર્વે –ડિઝાઇન કરવી, જરૂરી સાધનિક કાગળો સાથે અરજીની નોંધણી કરયા પછી જ જીજીઆરસીમાં માન્ય ગણાશે.