ખેડૂતોની પૂર્વ નોંધણી ફોર્મ

માર્કેડ વિગતો ફરજિયાત છે.

સર્વે નંબર વિગતો

નોંધણી વિગતો સબમિટ કરો

પૂર્વ નોંધણી કરેલ ખેડૂતો ની યાદી